หน้าหลัก > สมัครงาน
1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ   

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน  35  ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ตำแหน่ง 3 ปี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 5. มีความคล่องตัว กระตือรือร้นในการทำงาน
 6. ทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี
สถานที่ปฏิบัติ     รามคำแหง 63

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ค่าล่วงเวลา และ ค่าเบี้ยขยัน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 7. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)

2.  Senior Sales Executive / Sales Executive   จำนวน   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วูฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3-5 ปี ในงานอุตสาหกรรม
 4. มีทักษะในการประสานงาน และมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี
 5. มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอแผนงาน
 6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์
สถานที่ปฏิบัติงาน    รามคำแหง

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ค่าล่วงเวลา และ คาเบี้ยขยัน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. งานเลี้ยงประจำปีบริษัทฯ
 7. โบนัส
วิธีการสมัครงาน
 1. ส่งใบสมัครที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)

 
3.  พนักงานขับรถส่งของ / พนักงานติดรถส่งของ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย
 2. อายุ 19 - 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 4. เป็นลูกจ้างประจำรายวันของบริษัทฯโดยตรง
สถานที่ปฏิบัติงาน    รามคำแหง 63

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ค่าล่วงเวลา และ เบี้ยชยัน
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. งานเลี้ยงประจำปีบริษัทฯ
 7. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)

4.  หัวหน้าแผนก / รองหัวหน้าแผนกในสายการผลิต จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 32 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, เทคนิคอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน    ร่มเกล้า

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. อาหารกลางวัน, เบี้ยเลี้ยง,O.T., เบี้ยเลี้ยงอาหารพิเศษ
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. หอพักพนักงาน
 7. ค่าล่วงเวลา และ ค่าเบี้ยขยัน
 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 9. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 10. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน), 0-2543-8199 (โรงงาน)

5.  ช่าง / ผู้คุมงานในสายการผลิต

คุณสมบัติ
 1. อายุ 19 - 28 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อม, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี
 4. มีทักษะด้านช่าง
 5. ช่าง 1 มีประสบการณ์ทำงานดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิตอย่างน้อย 6 เดือน
 6. ผู้คุมงาน มีประสบการณ์ทำงานในระดับลีดเดอร์ในไลน์ผลิตอย่างน้อย 6 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน     ร่มเกล้า

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. อาหารกลางวัน, เบี้ยเลี้ยง,O.T., เบี้ยเลี้ยงอาหารพิเศษ
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. หอพักพนักงาน
 7. ค่าล่วงเวลา และ ค่าเบี้ยขยัน
 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 9. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 10. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน), 0-2543-8199 (โรงงาน)

6.  พนักงานขับรถส่งของ / พนักงานติดรถส่งของ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย
 2. อายุ 19 - 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6
 4. เป็นลูกจ้างประจำรายวันของบริษัทฯ โดยตรง
สถานที่ปฏิบัติงาน     ร่มเกล้า

สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. อาหารกลางวัน, เบี้ยเลี้ยง,O.T., เบี้ยเลี้ยงอาหารพิเศษ
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. หอพักพนักงาน
 7. ค่าล่วงเวลา และ ค่าเบี้ยขยัน
 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 9. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 10. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน), 0-2543-8199 (โรงงาน)