หน้าหลัก > สาระความรู้ > เกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดัน หรือ Pressure Gauge

เกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบในระบบทำความเย็น เพื่อใช้วัดระดับค่าแรงดันสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบว่า มีค่าแรงดันเท่าใด
ปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดการวัด คือ
- เกจวัดแรงดันด้านแรงดันต่ำ (Low Pressure Gauge)
- เกจวัดแรงดันด้านแรงดันสูง (High Pressure Gauge)

โดยเกจวัดแรงดันแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อ จะแบ่งการวัดแรงดันสารทำความเย็นที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละกลุ่มสารทำความเย็น ได้แก่ R-404A,
R-134a, R-22, R-410A, R-32 เป็นต้น และในการอ่านค่าที่วัดบนสเกลของเกจจะแสดงค่าแรงดันและอุณหภูมิเพื่อใช้เปรียบเทียบตามค่าแรงดัน
เป็นอุณหภูมิต่างๆ ได้ด้วย

ประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน
- วัดแรงดันเพื่อดูค่าแรงดันสารทำความเย็นว่าอยู่ในสภาวะการทำงานปกติหรือไม่
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านค่าความดันในระบบในการให้บริการ การตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง
- ใช้สำหรับอ่านค่าแรงดัน เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบทำความเย็น
สาระความรู้โดย : ฝ่ายวิศวกรรม
รูปเพิ่มเติม